Szybka wysyłka
Sklep (+48) 601 572 738
Serwis  (+48) 601 572 738
baner top

Regulamin i warunki sprzedaży

Termin zwrotu towaru wynosi 14 dni.

I Postanowienia ogólne.

 • Właścicielem Portalu internetowego, działającego pod adresem serwislcd.wroclaw.pl jest Serwis LCD Robert Podsiadło z siedzibą we Wrocławiu, ul. Młyńska 2, 55-020 Węgry,
 • Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 • Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

II Definicje.

 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z funkcji Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem serwislcd.wroclaw.pl. prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się na jego stronie www.sklep.serwislcd.wroclaw.pl
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu
 • Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 • Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
 • Newsletter– usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownik, poprzez wysyłanie mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

III Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 • W celu korzystania z Portalu, Użytkownik powinien posiadać:

 - urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

 - dostęp do sieci Internet;

 - adres poczty email.

 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem wwwserwislcd.wroclaw.pl. stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

IV Rejestracja i Logowanie

 • Klient w celu założenia „Konta Klienta" dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail, telefon, adres, imię i nazwisko oraz hasło wraz z adresem dostawy za pomocą formularza.
 • Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 • Założenie „Konta klienta" jest nieodpłatne.
 • Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 • Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 - "przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu";

 - "dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą".

 • Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 • Zarejestrowany Klient ma możliwość:

 - dostępu do statusu oraz historii zamówień;

 - otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

 - informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

 - zamówienia Produktu,

 - zmienić swoje dane;

 - zmienić swoje hasło;

 - sprawdzić swoje zamówienia;

 - całkowicie usunąć swoje konto.

 • Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej w celu aktywacji konta.
 • Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 • Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V Realizacja zamówień

 • Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 • Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Klient składa zamówienie przez stronę Sklepu w następujący sposób:

 - wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

 - podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania i/lub podanie adresu dostawy

 - wybór formy płatności

 - zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Złóż zamówienie".

 • Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 • Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 • Sklep wysyła potwierdzenie zamówienia na adres e-mail Klienta
 • Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

 - dane Sklepu

 - opis produktu

 - jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

 - cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy

 - formę dostawy oraz termin jej wykonania

 - sposób płatności

 - informacje dotyczące odstąpienia od umowy

 - informacje dotyczące zwrotów związanych z niezgodnością towaru z umową.

 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 • W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni, licząc od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym sklepu. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 3 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.
 • W wypadku, gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie do nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.
 • W sytuacji, gdy Klient nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 10, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 3 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia.

VI Dostawa.

 • Kupujący dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

 - Przedsiębiorstwo Kurierskie;

 • Koszt dostawy wliczony jest w końcową cenę zamówienia. Informację o cenach i taryfach dostaw podane są na stronie Sklepu (dot.dostaw na terenie Polski). Koszt dostawy wyliczany jest na podstawie zarejestrowanego zamówienia i podany jest na fakturze proforma przesłanej do klienta.
 • Realizacja zamówienia trwa do 3 dni roboczych

Przesyłka dostarczana jest na podany przez Kupującego adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny , na życzenie Kupującego przesyłka może być doręczona ,, do rąk własnych" Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Kupującego.

 • Koszt przesyłki standardowo dotyczy przesyłki o wadze do 2 kg i jeśli paczka nie przekracza gabarytów kwalifikujących przesyłkę jako gabarytowa.

VII Sposoby płatności.

 • Płatność może być dokonywana w następujący sposób:

 - przelewem bankowym na nr rachunku bankowego: (mBank): 70 1140 2004 0000 3102 5896 2670

 • Koszty związane z dokonaniem płatności podawane są na stronie Sklepu i doliczane są do wartości zamówienia.
 • W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta. Za datę zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 • Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VIII Ceny.

 • Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów płatności i dostawy. Koszty wykonania płatności ponosi Klient.
 • Ceną ostateczną, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu +koszty transportu podane na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

IX Prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

 • Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Portalu. W załączniku formularz odstąpienia od umowy .
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot zapłaty powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na wskazane przez Użytkownika konto bankowe pod warunkiem wcześniejszego zwrotu zakupionego towaru na adres właściciela Sklepu internetowego.
 • Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.
 • W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się w załączniku do regulaminu i dostępny jest na łamach Portalu.

X Ochrona danych osobowych.

 • Administratorem danych jest Serwis LCD Robert Podsiadło z siedzibą we Wrocławiu, ul. Młyńska 2, 55-020 Węgry, prowadzący platformę internetową www.serwislcd.wroclaw.pl, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze świadczonych usług.
 • Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 • Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Sklepu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Użytkownika. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 • Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 • Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 • Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając: e-mail na adres sklepu : www.sklep.serwislcd.wroclaw.pl lub listownie na adres: Serwis LCD Robert Podsiadło z siedzibą we Wrocławiu, ul. Młyńska 2, 55-020 Węgry.

lub w jakiejkolwiek dogodnej formie w której informacje przekazane Administratorowi zostaną wyrażone w sposób jasny i wyraźny.

 • Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 • Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

XI Reklamacje składane przez Klientów dokonujących zakupu jako Konsumenci.

 • Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową,( jeżeli Użytkownik dokonuje zakupu jako Konsument) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 • Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres: Serwis LCD Robert Podsiadło z siedzibą we Wrocławiu, ul. Młyńska 2, 55-020 Węgry, poprzez:

 - wysyłanie wiadomość e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - listownie

 - lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Klienta formie.

 • W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia, dane kontaktowe oraz skan lub kopia dowodu zakupu co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 • Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 • W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe. wtedy Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionego towaru.
 • Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 • Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 • Formularz Reklamacyjny znajduję się na stronach Portalu.

 

XII Usługa Newslettera.

 • usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą mailową dotyczących działalności Sklepu.
 • Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 • Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez zaznaczenie ikony – „chce otrzymywać informację o nowościach i promocjach" trakcie dokonywania rejestracji lub wpisanie adresu e-mail,imię i nazwisko w pole Newsletter
 • Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera
 • Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

 

XIII Przepisy Końcowe.

 • Regulamin jest dostępny pod adresem www.sklep.serwislcd.wroclaw.pl
 • Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 • Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Portalu przed dniem wejścia w życie zmian.